Jämförelsemätning av ventilation i klassrum


04.05.2010

I Haukipudas kommun gjordes en jämförelsemätning mellan stratifierande och omblandande ventilation i två klassrum genom att mäta klassrummens ventilation under användning.

Mätningarna genomfördes vintern 2009-2010 av ett utomstående företag på uppdrag av kommunen. Avsikten var att undersöka de olika ventilationsmetodernas förmåga att avskilja orenheter och koldioxid från klassrummen då de är i användning.

Mätningarna utfördes under en 90 minuter lång lektion. Ingetdera klassrummets luft kändes unken efteråt, trots den oavbrutna närvaron. Det är dock svårt att jämföra mätningsresultaten på grund av respektive klassrums olika utgångsnivå för temperatur och koldioxid och det går dessvärre inte att säga vilket ventilationssystem som fungerar bättre på basen av dessa mätningar.

-Av mätningsresultaten framkommer dock att båda systemen avlägsnade koldioxid lika effektivt, säger Stravent Oy:s verkställande direktör Timo Karkulahti. -Detta ger en god bild av avskiljningseffektiviteten, som är den viktigaste faktorn när man planerar ventilationen. Avsikten är ju att från elevernas andningsluft så effektivt som möjligt avskilja mögelsporer, partiklar och andra orenheter som frigörs från byggnadsmaterialen.

-Vartdera systemet uppfyllde dessa krav, men den omblandande ventilationen behövde 33 % större luftflöde, vilket betyder över 100 % större elförbrukning hos fläktarna, påpekar Karkulahti. -Detta innebär att den omblandande ventilationens investering är högre och behovet av större utrymmen i byggnaden ökar.

Timo Karkulahti anser, att mätningsresultaten i Haukipudas bra stöder den uppskattning som publicerades i Rehvas tidskrift i september 2008, att stratifierande ventilation kräver 30 % mindre luftmängder än omblandande ventilation. Mätningen stöder också våra egna undersökningar vilka visar att man genom stratifierande ventilation kan minska tilluftsmängden med hela 40 % jämfört med omblandande ventilation.

Skolbyggnaden i Haukipudas togs i bruk hösten 2009 och båda klassrummen var fysiskt identiska. För den stratifierande ventilationen användes luftflödet 6 l/s per person och för den omblandande ventilationen 8 l/s per person. I vartdera klassrummet användes ett frånluftsdon, identiskt placerat ovanför dörren vid takgränsen.

Som tilluftsdon för den omblandande ventilationen användes dyskanaler som leverantören under byggnadsskedet installerat längs väggen i klassrummets främre och bakre del.

Som tilluftsdon för den stratifierande ventilationen användes Stravent Oy:s universaldon, modell S-11, installerat utmed klassrummets bakre vägg och två takdon, modell S-44, i klassrummets främre del. Vid mätningarna användes dock bara universaldonet längs bakväggen, eftersom belastningssituationen var mindre än den dimensionerade maximala belastningen. -Utgångsläget var sådant, att den stratifierande ventilationen inte fungerar optimalt, eftersom tilluften leddes in i klassrummet bara från ett håll, konstaterar Karkulahti.

Stravent Oy

AAA-logo